Over Hennk

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring H&NK
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die H&NK verwerkt van haar relaties (partners, adviseurs, leveranciers, klanten en geïnteresseerden in ons bureau). H&NK verklaart hierbij persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en beschermen volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
H&NK gebruikt uw (persoons)gegevens om uitvoering te geven aan met u gesloten overeenkomsten en om de overeengekomen dienst te leveren.Ook gebruiken en bewaren we uw gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een goede boekhouding.

Welke gegevens worden verwerkt
H&NK verwerkt de volgende  NAW-gegevens:  
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventueel functie.
Indien wij voor u overleg voeren met de brandweer of een omgevingsvergunning indienen, kunnen daarvoor aanvullende gegevens nodig zijn. Deze gegevens worden door ons uitsluitend voor dat doel gebruikt en daarna niet bewaard bij de contactgegevens. Wel blijven ze zichtbaar op kopieën van de ingediende stukken waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt. Echter, deze gegevens zijn via de gemeente altijd openbaar toegankelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
H&NK verwerkt de NAW gegevens in eigen beheer. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (leveranciers, uitvoerders, gemeente, brandweer, etc.). Daarnaast zal ons administratiekantoor inzage hebben in de gegevens en in het geval van wanbetaling zal de vordering met gegevens overgedragen worden met het doel de betaling alsnog te verkrijgen.

Bewaartermijn, gegevens inzien of verwijderen
H&NK bewaart de genoemde persoonsgegevens tot uiterlijk 10 jaar na het beëindigen van de relatie. Via kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen daar binnen een maand op reageren en het verzoek inwilligen of, met opgaaf van reden, afwijzen.

Bescherming gegevens
H&NK neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking of misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt H&NK gebruik van diensten van derden (administratiekantoor), een zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Cookies en nieuwsbrieven
Onze website gebruikt geen cookies.
H&NK kan uw naam en e-mailadres gebruiken om, maximaal vier keer per jaar, een nieuwsbrief te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de website bekend gemaakt.